Ó bunaíodh é in 1990, bhí Iontaobhas ULTACH ar thús cadhnaíochta maidir le cur chun cinn na Gaeilge ar bhunús thrasphobail. Chuir sé roimhe tuairimí dearfacha faoin Ghaeilge a chothú tríd chláir rannpháirtíochta phobail ag gach leibhéal sa tsochaí. Tacaíodh le réimse leathan grúpaí deonacha agus rinneadh infheistiú i bhforbairt pobail agus i ngréasáin cainteoirí gníomhacha Gaeilge. Tugadh tacaíocht thábhachtach do Ghaelscoileanna sna luathnóchaidí, rud a chur bonn daingean faoin ghluaiseacht na Gaelscolaíochta ó thuaidh. Tá aitheantas leitheadach tugtha dá chuid oibre maidir le Ciste Craoltóireachta na Gaeilge de, agus ó thaobh an ionchuir maidir le scagadh agus anailís ar na dúshláin atá roimh an teanga sa phobal seo. Rinne ULTACH taighde nó coimisiúinú ar thaighde ábhartha a bhain lena chuid aidhmeanna, ar nós oideachas, pleanáil teanga, oidhreacht, agus cur chun cinn na teanga ar bhunús thrasphobail.  

Tá an tIontaobhas á mhaoirsiú ag bord Iontaobhaithe agus tá fostaí amháin páirtaimseartha aige a oibríonn dhá lá sa tseachtain. Tá cuid oibre an Iontaobhais maoinithe ag ioncam ó Chiste Caipitil a bunaíodh in 1990 le maoiniú ó: the European Regional Development Fund, the International Fund for Ireland, Gael-Linn, Ireland Funds, Northern Ireland Voluntary Trust agus the Joseph Rowntree Charitable Trust. Is gnách leis an Iontaobhas a chuid acmhainní a chur i dtreo tionscnaimh agus páirtnéireachtaí inmheánacha le heagrais eile seachas i dtreo deontais. Is iad obair thrasphobail, acmhainní foghlama agus tacaíocht do phobal na Gaeilge príomhachair oibre an Iontaobhais.

Since its establishment in 1990, ULTACH Trust has been at the forefront of cross-community promotion of the language. It has worked to develop positive attitudes towards Irish through a programme of community engagement across all levels of society. The Trust has provided support for a wide range of voluntary groups and invested in projects aimed at the development of communities and networks of active Irish language speakers. It provided critical support for Irish-medium schools in the early 1990s, which created a solid foundation for the current Gaelscoil movement. Its advocacy work on the provision of the Irish Language Broadcast is well recognised, as is its contribution to debate and analysis on the challenges facing the Irish language in our society. ULTACH has conducted, commissioned and funded relevant research on issues related to its purposes, such as education, language planning, heritage and cross-community language promotion.

The Trust is overseen by a board of Trustees and employs one part-time member of staff who works two days per week. Its work is funded from the income from a Capital Fund set up in 1990, with contributions from the European Regional Development Fund, the International Fund for Ireland, Gael-Linn, Ireland Funds, Northern Ireland Voluntary Trust and the Joseph Rowntree Charitable Trust. ULTACH tends to concentrate its resources on in-house projects and partnerships with other organisations rather than on grants. Key areas of activity include cross-community work, the provision of language learning resources and the support of the Irish language community.

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now